สินค้าที่ทําจากไม้ฮิโนกิ

สินค้าไไม้ฮิโนกินั้นเคลือบด้วยนํ้ามันไซเปรส นํ้ามันไซเปรสพัฒนาสมอง ไม้ฮิโนกิมีความหอมจากไม้ทําให้เมีความรู้สึกหมือนอาบนํ้ารอบล้อมไปด้วยป่าไม้

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์