Toji-ito

มุมทั้งสี่และตรงกลางของซาบูตงมักจะเย็บเพื่อยึดนุ่นหรือฝ้ายด้านในให้เข้าที่ รอยเย็บเหล่านี้มักจะเป็นกระจุก ด้ายที่เป็นกระจุกเหล่านี้เรียกว่าโทจิอิโตะหรือชิเมะอิโตะ