Sunoko-bed

เป็นโครงเตียงไม้ระแนง สามารถให้อากาศผ่านได้และออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ชิกิบุตงเปียกชื้น มีโครงเตียงแบบมีขาและไม่มีขาให้เลือก สิ่งของเหล่านี้อาจมีประโยชน์ในการวาฟูตงในอพาร์ทเมนต์คอนโดมิเนียมที่ไม่มีห้องเสื่อทาทามิ