Singu-seisaku-ginoushi

หมายถึง ผู้ผลิตฟูกมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ใบรับรองเกรด 1 และเกรด 2 สามารถรับได้ตามระดับความสามารถ ต้องทำข้อสอบซึ่งประกอบด้วยวิชาการและทักษะภาคปฏิบัติ คำถามเกี่ยวกับวิธีการผลิตฟูก วัสดุ อุปกรณ์เครื่องนอนทั่วไป และเรื่องความปลอดภัยจะอยู่ในการสอบทางวิชาการ งานให้ทำไคมากิสำหรับระดับที่ 1 และคาเคะบูตงสำหรับระดับที่ 2 จะเป็นข้อสอบสำหรับทักษะภาคปฏิบัติ การสอบจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ณ สถานที่ที่กำหนดทั่วประเทศ ใบรับรองจะแสดงในร้านฟูกญี่ปุ่นซึ่งผู้ที่สอบผ่านทำงาน