Shiki-futon

shiki_futon

 

เป็นฟูกสำหรับวางใต้ลำตัว JIS กำหนดให้เป็นฟูกนอนใต้ร่างกายขณะนอนหลับ ในญี่ปุ่น ฟูกกับชิกิบูตงไม่เหมือนกัน คุณสามารถใช้ชิกิบูตงได้ ดังนี้ ①ชิกิบูตงสามารถวางบนพื้นเสื่อทาทามิได้โดยตรง ②หลังจากวางที่นอนบนพื้นไม้โดยตรงแล้ว ก็สามารถปู shiki-buton ลงไปได้ ③สามารถใช้ shiki-buton บนฟูกของเตียงได้ นอกจากนี้ บางคนปูที่นอนสูงที่ใช้งานได้แทนชิกิบูตงและนอนบนนั้น