Sakizome-orimono

เป็นผ้าย้อมเส้นด้ายที่ทำด้วยเส้นด้ายย้อมต่าง ๆ เพื่อสร้างลวดลายต่าง ๆ มีความทนทานต่อการซีดจางของสีและความคงทนสูงกว่าผ้าย้อมเป็นผืน