Nukidewata

หมายถึงผ้าฝ้ายเก่าที่แยกออกจากวัสดุภายนอกของฟูก ในอดีต มีธรรมเนียมที่จะแยกสำลีออกจากวัสดุภายนอกของฟูกในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน เพื่อนำฝ้ายไปที่ร้านฟูกนอนเพื่อใช้บริการ uchi-naoshi ในช่วงฤดูร้อน ผ้าฝ้ายที่เสร็จสิ้นการบริการ uchi-naoshi แล้วจะถูกห่อด้วยกระดาษและจัดส่งไปยังบ้านของลูกค้าแต่ละราย