Kuchi-nui

kuchinui

 

ในกระบวนการผลิตฟูก ผ้าฝ้ายจะถูกใส่เข้าไปในผ้าห่อที่มีโครงสร้างคล้ายถุงผ่านช่องเปิดซึ่งจะถูกเย็บในภายหลัง “คุจิ” หมายถึงการเปิดผ้า และ “คุจินุย” หมายถึงการเย็บช่องนั้น