Kasuri

kasuri

เป็นผ้าทอที่มีลวดลายเบลอเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากกระบวนการย้อมติดสีบนเส้นด้ายยืน เส้นด้ายพุ่ง หรือทั้งด้ายยืนและด้ายพุ่ง ก่อนการทอ เนื่องจากโครงร่างของลวดลายคาสุริดูเบลอ บางครั้งจึงเรียกว่า ‘ฮิฮากุ’

กิโมโนที่ทำจากคาสุริเรียกว่า ‘คาสุริกิโมโน’ ซึ่งกลายเป็นที่นิยมในฐานะกิโมโนลำลองเนื่องจากความทนทานหลังจากสมัยเมจิ