Kasadaka

หมายถึงความสูงของฟูกซึ่งวัดภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น การใช้แรงกด ไม่ได้หมายถึงความหนาของฟูกนอนในสภาวะปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของ umo-buton เมื่อคาซาดากะสูงขึ้น จะมีอากาศอยู่มากและมีคุณภาพสูง ดังนั้นคาซาดากะจึงถูกใช้เป็นมาตรวัดความสามารถในการกักเก็บความร้อนว่าสูงเพียงใด