Hoyo-zabuton

hoyo-zabuton

เป็นซาบูตงที่ออกแบบมาเพื่อให้พระสงฆ์ใช้ในพิธีทางพระพุทธศาสนา ผ้าหรูหราที่ทำจาก ‘kinran (ด้ายสีทอง)’ และผ้าสีม่วงอันสูงส่ง โดยทั่วไปแล้วใช้สำหรับ hoyo-zabuton

เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่ต้องใช้ในการสวดพระสูตรแล้ว ซาบูตงส่วนใหญ่มักจะยัดด้วยสำลีหนา ๆ ซึ่งอาจทำให้พระสามารถสวดพระสูตรได้อย่างสบายเป็นเวลานาน