Gawa-kiji

E_plan_ivory

 

เป็นผ้าที่ใช้คลุมฟูกผ้าฝ้าย เรียกอีกอย่างว่า “futon-gawa” ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น โพลีเอสเตอร์ และผ้าไหม มักนำมาใช้ทำฟูก สำหรับ wabuton มักใช้ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ 100% ชนิดเดียวกันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นผ้าได้หลายชนิด เช่น ผ้าซาติน ผ้าทวิล และผ้าหน้ากว้าง (ผ้าทอธรรมดา) โดยใช้วิธีการทอที่แตกต่างกัน ชื่อฝ้ายจะแตกต่างกันไปตามความยาวของลวดเย็บ (เส้นใย) มีผ้าฝ้ายสั้น (ยาวไม่เกิน 0.82 นิ้ว) ฝ้ายเย็บขนาดกลาง (ยาวระหว่าง 0.82 ถึง 1.1 นิ้ว) ฝ้ายเย็บยาว (ยาวระหว่าง 1.1 ถึง 1.38 นิ้ว) และฝ้ายยาวพิเศษ (ยาวไม่น้อยกว่า 1.38 นิ้ว) ฝ้ายหรือไหมที่มีความยาวเป็นพิเศษมักใช้ทำแฮนบุตตอนคุณภาพสูง (ผ้านวมขนนก)