Gakubuchi-zitate

เป็นหนึ่งในวิธีการทำ keke-butons เป็นวิธีทำฟูกที่ตกแต่งด้วยโครงสีขาวโดยติดผ้าทึบสีขาวรอบฟูก เรียกอีกอย่างว่า “คางามิจิทาเตะ” หรือ “คางามิบุตง” และยังมีวิธีทำฟูกอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเคนุกิ-จิทาเตะซึ่งใช้ผ้าชนิดเดียวกันคลุมผ้าฝ้ายทั้งผืน