Futon-ya

เป็นร้านขายฟูกนอนที่ขายเครื่องนอน เช่น ฟูก ซะบุทง และหมอน บางแห่งให้บริการซักรีดฟูกหรือบริการ uchi-naoshi จากผ้าคลุมฝ้ายบนฟูก ทุกวันนี้ จำนวนผู้ที่ซื้อฟูกญี่ปุ่นทางออนไลน์หรือที่ DIY Home Center มีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ชอบซื้อฟูกนอนสำหรับเจ้าสาวหรือฟูกอเนกประสงค์ที่ร้านฟูกซึ่งมีมาอย่างยาวนาน