Futon-gawa

เป็นผ้าชั้นนอกของฟูกที่ใช้คลุมผ้าคลุมฝ้าย เรียกอีกอย่างว่าฟูตง-คิจิจิ หรือ กาวา-คิจิจิ คำว่า “futon-gawa” เป็นคำทางการที่กำหนดโดยมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (JIS)