Futon-bukuro

เป็นถุงเก็บฟูก การห่อฟูกนอนไว้ในถุง ช่วยป้องกันฟูกนอนจากสิ่งสกปรกและแมลงได้ กระเป๋าใบนี้ยังใช้เพื่อป้องกันฟูกนอนสกปรกตอนย้ายบ้านอีกด้วย มักใช้ “Futon Asshuku-bukuro” (ถุงเก็บสุญญากาศ) ด้วย