Futon-boshi-stand

เป็นราวตากฟูกสำหรับปูฟูกในร่มหรือกลางแจ้ง ขาตั้งนี้ประกอบด้วยท่อหลายอัน ทำให้สามารถวางฟูกนอนได้แม้ในพื้นที่ขนาดเล็ก มีประโยชน์มากในฤดูฝนเมื่อการระบายอากาศออกจากฟูกกลางแจ้งทำได้ยาก