Baby-futon

baby-futon

เป็นฟูกนอนสำหรับทารก

ในประเทศญี่ปุ่น พ่อแม่มีธรรมเนียมที่จะนอนกับลูกในห้องเดียวกัน และบางครั้งก็มีฟูกนอนสำหรับทารกวางไว้ข้าง ๆ ฟูกของพ่อแม่