Arare

หรืออีกชื่อว่า arare-komon

เป็นผ้าที่ทอหรือย้อมด้วยลายโกมลขนาดเล็กคล้ายลูกเห็บ ในบางกรณี ลวดลายขาด ๆ หาย ๆ เล็ก ๆ รวมอยู่ในลวดลายของอาราเระ-โคมอนด้วย ซึ่งสามารถเห็นได้บ่อยบนเสื้อผ้าในปัจจุบัน